<option id="rdezt"><span id="rdezt"></span></option>
   <tbody id="rdezt"></tbody>
   1. <track id="rdezt"><div id="rdezt"></div></track>

   2. <menuitem id="rdezt"><optgroup id="rdezt"></optgroup></menuitem>
    <tbody id="rdezt"><span id="rdezt"></span></tbody>
    Nh?y t?i n?i dung

    Tri?n v?ng cá nhan

    M?t c?ng ty thành c?ng ph?i có kh? n?ng d?a vào các nhan viên ???c ?ào t?o bài b?n và m?t nhóm qu?n ly xu?t s?c. Th?ng qua m?c tiêu th?ng ti?n cá nhan, chúng t?i t?o ra n?n t?ng cho s? phát tri?n kh?ng ng?ng c?a nhan viên và ??m b?o r?ng các c? h?i vi?c làm trong t??ng lai lu?n có ?ng viên phù h?p. B?t c? khi nào có th?, các v? trí ??u ???c ??m nh?n b?i nh?ng ng??i có trình ?? và kinh nghi?m trong c?ng ty chúng t?i. Ch? ??o nhan viên v? ho?t ??ng kinh doanh, tính hi?u qu? và ??nh h??ng khách hàng và nhan viên là nh?ng ?i?u ki?n ti?n ?? quy?t ??nh t?i y th?c trách nhi?m t?i FUCHS.

    H?c vi?n FUCHS

    ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a m?i tr??ng thay ??i kh?ng ng?ng, chúng t?i trao cho nhan viên c?a mình s? h? tr? c?n thi?t và ?ào t?o k? n?ng và n?ng l?c c?a h? theo m?c tiêu ?? ??nh. H?C VI?N FUCHS ?óng vai trò nh? m?t ??nh ch? ?ào t?o toàn c?u. ?ay là n?i chúng t?i ti?n hành các khóa t?p hu?n k? thu?t và h? tr? ??i ng? chuyên gia bán hàng c?a mình ?? h? kh?ng ng?ng phát tri?n chuyên m?n k? thu?t v?i nhi?u ch??ng trình ?ào t?o khác nhau. Nh?ng khóa h?c ??y thách th?c mà H?C VI?N FUCHS t? ch?c c?ng nh?n ???c s? h? tr? t? các ??n v? t?i ??a ph??ng c?a chúng t?i.

    Can b??ng gi?a cu?c s?ng và c?ng vi?c

    Chúng t?i nh?n th?y kh? n?ng k?t h?p gia ?ình v?i s? nghi?p nh? m?t yêu c?u then ch?t cho cam k?t và hi?u su?t làm vi?c c?a nhan viên. ?ó là ly do t?i sao chúng t?i tin r?ng, ?i?u quan tr?ng là ph?i h? tr? h? v??t qua nhi?u thách th?c khác nhau trong các giai ?o?n khác nhau c?a cu?c ??i – t? ch?m sóc con nh? cho t?i ch?m sóc thành viên l?n tu?i trong gia ?ình.

    Liên h? D?ch v?
    (+84 28) 3822 3475
    东方伊甸园